Overzichten

Kapitaallasten

Kapitaallasten

(bedragen x 1.000 euro)

Afschrijvingen
2023

Toegerekende
rente

Kapitaallasten

Immateriële vaste activa

- Bijdragen aan activa van derden

27

5

32

Materiële vaste activa

47.268

24.946

72.214

Financiële vaste activa

- Kapitaalverstrekkingen

-

523

523

- Uitgezette leningen

-

8.097

8.097

Totaal

47.295

33.571

80.866

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 09:01:55 met de export van 11/15/2022 08:45:43