Paragrafen

Paragraaf 2: Duurzaamheid

Paragraaf 2: Duurzaamheid

In deze paragraaf geven we aan wat de doelstellingen zijn voor het programma Groningen Geeft Energie en hoe we in 2023 via meerdere sporen, verder werken aan het doel om in 2035 CO2-neutraal te zijn.  

Doelen paragraaf 2: Duurzaamheid

Gemeente Groningen CO2-neutraal in 2035, volgens de uitgangspunten van de Routekaart Groningen CO 2 -neutraal 2035 uit 2018.

Voortgang lopende jaar en relevante ontwikkelingen

Met de CO 2 monitor houden we doorlopend in beeld hoe we vorderen met onze doelstelling CO 2 -neutraal in 2035. Uit de CO 2 monitor januari 2022 blijkt dat de CO2-uitstoot veroorzaakt wordt door het gebruik van fossiele energie op het grondgebied van de gemeente Groningen 1.112 kiloton in 2020 bedraagt. Circa 31% van de uitstoot wordt veroorzaakt door gebruik van fossiele energie in woningen, 23% door fossiele brandstoffen in de mobiliteit en 46% door het fossiele energiegebruik van bedrijven en instellingen. Daarnaast staan de indicatoren voor woningen vanuit het programma Energie vermeld in deelprogramma 1.3: Wonen . We verwachten eind 2022 de routekaart Groningen CO2-neutraal 2035 geactualiseerd te hebben. Op basis van dit beleidskader geven we in 2023 verdere invulling aan de benodigde versnelling in deze transitie.

Klimaatakkoord

Met het Klimaatakkoord krijgen gemeenten, provincies en waterschappen te maken met nieuwe taken. Dit leidt tot extra lasten in de bestuurlijke en ambtelijke uitvoering. Om het akkoord uit te voeren, hebben het Rijk en decentrale overheden de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) om advies gevraagd. Het Rijk komt nagenoeg volledig tegemoet aan het ROB-advies. Tot en met 2030 stelt het Rijk €5.632 miljoen beschikbaar voor de uitvoeringslasten van decentrale overheden. Op het moment van schrijven is nog geen duidelijkheid over de verdeelsystematiek van de uitvoeringskosten Klimaatakkoord voor decentrale overheden. Deze begroting is gebaseerd op de gemeentelijke middelen. We blijven de ontwikkelingen rondom het klimaatakkoord nauwlettend volgen.

Regionale energie strategie
Met alle lokale overheden uit onze provincie werken we aan een Regionale Energie Strategie (RES). De RES bevat de opgaven uit het klimaatakkoord die door het Rijk aan de regio’s zijn toebedeeld. Het gaat hierbij om grootschalige wind- en zonneparken op land en de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. De RES 1.0 van de regio Groningen is een optelsom van alle hernieuwbare energieambities en telt op tot 6,4TWh per jaar. De RES ambitie is gesteld op ten minste 5,7TWh per jaar. De RES Groningen gaat aan de slag met de ruimtelijke visie voor de toekomst, samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het resultaat hiervan wordt in de RES 2.0 voorgelegd.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 09:01:55 met de export van 11/15/2022 08:45:43