Financiële positie

Samenvatting financieel beeld 2023-2026

Samenvatting financieel beeld 2023-2026

In onderstaand overzicht staan de financiële consequenties samengevat van het financieel meerjarenbeeld, de financiële knelpunten en ambities en de dekkingsbronnen.

Financieel perspectief

2023

2024

2025

2026

Financieel meerjarenbeeld

42.416

58.639

73.593

40.315

Intensiveringen / opgaven

-54.983

-57.545

-55.415

-58.946

Dekkingsbronnen

11.293

3.360

3.320

3.280

Saldo MJB te verrekenen met AR

-1.273

4.455

21.499

-15.351

In hoofdstuk Financieel meerjarenbeeld wordt ingegaan op de ontwikkeling van het meerjarenbeeld. Het startpunt is de meerjarenraming zoals opgenomen in de begroting 2022. Vervolgens worden ieder van de autonome ontwikkelingen vanaf de begroting 2022 toegelicht. Dit betreft de ontwikkelingen zoals opgenomen in de Voorjaarsbrief 2022 maar ook enkele nieuwe ontwikkelingen en actualisaties.

De intensiveringen en hervormingen zoals die in eerdere begrotingen zijn opgenomen voor de jaarschijven 2023-2026 maken onderdeel uit van het saldo van het meerjarenbeeld. De intensiveringen en dekkingsbronnen zoals opgenomen in de voorgaande begrotingen lichten we toe in de hoofdstuk Intensiveringen voorgaande jaren (reeds middelen voor gereserveerd in) voorgaande jaren en dekkingsbronnen voorgaande jaren

Ook in 2023 t/m 2026 hebben we te maken met nieuwe opgaven waarvoor middelen beschikbaar zijn gesteld. Een groot deel was reeds opgenomen in het coalitieakkoord. Deze opgaven zijn opgenomen in het hoofdstuk Intensiveringen 2023-2026 en worden daar afzonderlijk per opgave toegelicht. In het hoofdstuk dekkingsbronnen 2023-2026 zijn een aantal dekkingsmaatregelen voor de opgaven.

Voor 2026 resteert een omvangrijk tekort. Dit komt doordat het gemeentefonds opnieuw is verlaagd met de opschalingskorting. Daarnaast heeft het kabinet voor 2026 een zeer laag accres verstrekt (met het oog op de voorgenomen herziening van het belastinggebied).

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 09:01:55 met de export van 11/15/2022 08:45:43