Financiële positie

Investering en financieringsstaat

Investering en financieringsstaat

 

Investeringen
(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
1-1-2023

Bruto
investeringen

Verminderingen

Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2023

Immateriële vaste activa (totaal)

365

0

0

27

338

Bijdragen aan activa van derden

365

0

0

27

338

Materiële vaste activa (totaal)

1.462.654

99.483

6.009

47.268

1.508.860

I. Investeringen met economisch nut

91.983

6.009

Waarvan routine investeringen

22.125

0

Waarvan beleidsmatige investeringen

69.858

0

II. Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

7.500

Vlottende activa (totaal)

52.321

57.068

23.364

0

86.025

Onderhanden werk inzake grondexploitaties

52.321

57.068

23.364

0

86.025

Financiële activa (totaal)

438.777

0

22.020

0

416.756

Kapitaalverstrekkingen

33.852

0

33.852

Uitgezette leningen

404.925

0

22.020

0

382.905

Totaal activa

1.954.117

156.551

51.393

                        47.295

2.011.979

Financiering
(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
1-1-2023

Bruto
investeringen

Verminderingen

Boekwaarde
31-12-2023

Reserves

192.881

36.972

29.752

200.101

Voorzieningen

44.558

10.630

14.712

40.476

Opgenomen geldleningen Treasury (lang en kort)

1.716.678

72.425

1.644.253

Te financieren lang

127.149

127.149

Totaal financiering

1.954.117

174.751

116.889

2.011.979

 
*In ons financieringsbeleid gaan we er op begrotingsbasis vanuit dat we vaste activa en grondexploitaties financieren met langlopend vermogen. In paragraaf 5: Financiering staat vermeld welke financieringsbehoefte daaruit resulteert. In afwijking daarvan is in bovenstaande tabel ook rekening gehouden met de mogelijkheden die de prognosebalans biedt tot financiering van vaste activa en grondexploitaties met kortlopend vermogen.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 09:01:55 met de export van 11/15/2022 08:45:43