Paragrafen

Paragraaf 6: Verbonden partijen

Paragraaf 6: Verbonden partijen

Ontwikkelingen
Algemeen
Op 14 december 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Hiermee wordt de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerking versterkt. Volksvertegenwoordigers krijgen zo meer mogelijkheden om hun controlerende rol in dit soort samenwerkingen in te vullen en te versterken. De wijziging moet (geleidelijk) vanaf 1 juli 2022 in werking treden.
Met deze wijziging wordt de betrokkenheid van volksvertegenwoordigers bij het bestuur van een samenwerkingsverband verbeterd. Zo krijgen de volksvertegenwoordigers meer invloed op besluiten van een gemeenschappelijke regeling, bijvoorbeeld via zienswijzen of door het instellen van een gemeenschappelijke adviescommissie voor raadsleden bij zware regelingen. Ook krijgen volksvertegenwoordigers meer mogelijkheden om invloed te hebben op het functioneren van een regeling, bijvoorbeeld via verplichte afspraken over evaluatie van de regeling en de verplichting om scherpere afspraken te maken over (financiële) gevolgen van uittreding voor de uittredende deelnemers. Op deze manier bestaat vooraf al duidelijkheid bij alle deelnemers over de (financiële) gevolgen die een eventuele uittreding met zich mee brengt. Daarnaast komen er extra controlebevoegdheden, zoals de mogelijkheid om een enquête in te stellen over het functioneren van de gemeenschappelijke regeling. Wel dienen alle betrokken volksvertegenwoordigers met deze enquête in te stemmen. 
Mede in verband met de wetswijziging werken we aan de herziening van de Kadernota Verbonden Partijen.
Nieuwe verbonden partijen
Conform het raadsbesluit van 18 november 2020 vindt de verwerking van het afval vanuit de gemeente Groningen vanaf 2022 plaats door Afvalsturing Friesland NV (Omrin). In dat kader hebben we in 2021 aandelen gekocht in deze overheids-NV.
In onze brief van 19 mei 2021 brachten wij u op de hoogte van ons voornemen om voor de gebiedsontwikkelingen Stadshavens en Suikerzijde een tweetal BV's op te richten. In uw vergadering van 16 februari 2022 heeft u concreet besloten een storting te doen in het eigen vermogen van Stadshavens B.V. en op 4 maart 2022 is deze B.V. formeel opgericht. De Suikerzijde B.V. is formeel opgericht op 29 maart 2022. In de paragraaf Verbonden Partijen in deze begroting 2023 gaan wij voor het eerst in meer detail ingaan op deze nieuwe deelnemingen.
Verbonden partijen in liquidatie of afbouw
De Stichting Industrie- en Handelsgebouwen Groningen (SIG) heeft als enige resterende doel de afwikkeling van de vordering op de failliete boedel van de TCN-Groep. Na finale afwikkeling daarvan zal de stichting worden opgeheven.

De Stichting Weerwerk wordt op basis van het raadsbesluit uit 2011 afgebouwd en zal worden opgeheven nadat de enige resterende werknemer in dienst kan treden bij een andere werkgever. Dat zal naar verwachting in 2024 zijn.

In verband met het verwerken van de grootste afvalstromen door Omrin met ingang van 2022 vindt onderzoek plaats naar de organisatievorm die zich in de toekomst het beste leent voor de samenwerking in ARCG-verband en de mogelijkheden om de gemeenschappelijke regeling te ontvlechten. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken zullen in 2022 besluiten worden genomen over de toekomstige invulling van de rol van de ARCG. De afhechting van een aantal overeenkomsten maakt dat de huidige vorm hoogstwaarschijnlijk zal worden gecontinueerd tot eind 2024.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 09:01:55 met de export van 11/15/2022 08:45:43