Overzichten

SIF-middelen

SIF-middelen

SIF-herijking
In de begroting 2022 is het SIF (*1) herijkt. Het SIF is in 2019 uitgebreid met een aantal stedelijke gebiedsopgaven en een beperkt aantal structurele middelen. De extra beleids- en intensiveringsmiddelen die zijn gerelateerd aan de meerjarenprogramma’s Groningen Geeft Energie, Leefkwaliteit, Ruimtelijke Economie/ Vestigingsklimaat, Verkeer & Vervoer en Wonen zijn ondergebracht in het SIF. Daarmee ontstaan 4 categorieën in het SIF:

 • De 7 gebiedsontwikkelingsprojecten;
 • Plankosten voor overige of nieuwe gebiedsontwikkelprojecten zoals Kardinge en het nieuwe muziekcentrum;
 • De extra intensivering- en beleidsmiddelen die gerelateerd zijn aan de vijf meerjarenprogramma’s en de wijkvernieuwing;
 • De reserve SIF.

Bij de begroting 2023 worden de effecten van het coalitieakkoord 2023 verwerkt, in lijn met het eerder vastgestelde kader SIF. Deze aanvullende middelen worden dan ook toegevoegd aan dit kader.

Wat betreft het weerstandsvermogen blijft gelden dat alle middelen in het SIF (voor zover niet verplicht) meetellen voor het weerstandsvermogen. De effecten van deze herijking zijn reeds meegenomen in de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting 2022. In dat opzicht verandert er dus niets.

(*1) In de Gemeentebegroting 2017 is besloten tot de vorming van een Stedelijk Investeringsfonds. Achtergrond daarvan was de noodzaak van forse investeringen om de groei van de stad mogelijk te maken, in combinatie met het feit dat er op dat moment niet of nauwelijks substantiële subsidiestromen voorhanden waren. Het SIF wordt jaarlijks gevoed danwel herijkt in de gemeentebegroting.

SIF-financiën 2023-2026

Titel (bedragen x 1 euro)

I/S

Deelprogramma

2022

2023

2024

2025

Intensiveringsmiddelen RE

S

1.1

1.545.000

1.545.000

1.545.000

1.545.000

Intensiveringsmiddelen Mobiliteit

S

1.2

3.630.000

4.030.000

4.730.000

4.730.000

Uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie

S

1.2

750.000

1.000.000

1.250.000

1.500.000

Intensiveringsmiddelen Wonen

S

1.3

1.808.000

1.808.000

1.808.000

1.808.000

Intensiveringsmiddelen GGE

S

1.3

2.030.000

2.030.000

2.030.000

2.030.000

Intensiveringsmiddelen GGE

I

1.3

4.000.000

4.000.000

0

0

Intensiveringsmiddelen Leefkwaliteit

S

2.1

827.000

827.000

827.000

827.000

Wijkvernieuwing

S

4.2

6.150.000

6.150.000

6.150.000

6.150.000

Wijkvernieuwing

I

4.2

2.000.000

1.500.000

1.000.000

1.000.000

Groenplan SIF

S

2.1

500.000

500.000

500.000

500.000

Tijdelijke fietsmaatregelen

S

2.1

730.000

730.000

730.000

730.000

Tijdelijke fietsmaatregelen

I

2.1

400.000

400.000

300.000

300.000

Stallingen centrum

S

1.2

0

100.000

400.000

400.000

Stallingen centrum

I

1.2

150.000

150.000

100.000

100.000

Binnenstadsprogramma

S

1.2

1.520.000

1.700.000

1.880.000

2.060.000

Ringsparen

S

1.2

454.000

454.000

454.000

454.000

SIF plankosten

S

1.3

1.475.000

1.475.000

1.475.000

1.475.000

Bovenwijkse infrastructuur

S

1.1

0

1.000.000

1.500.000

2.000.000

Stadshavens

S

1.3

1.529.000

1.729.000

1.929.000

2.003.000

Suikerzijde

S

1.1

2.460.000

2.920.000

3.380.000

3.840.000

Oosterhamrikzone

S

1.2

250.000

250.000

250.000

250.000

Martiniplaza

S

3.5

250.000

500.000

500.000

500.000

Hortus/biotoop

S

1.1

500.000

500.000

500.000

500.000

Nieuwe Poort

S

3.5

500.000

500.000

500.000

500.000

Gebiedsontwikkeling Kardinge

S

3.4

500.000

500.000

500.000

500.000

Meer betaalbare woningen

S

1.3

300.000

600.000

900.000

1.200.000

Stationsgebied investeringen

S

1.2

156.000

156.000

156.000

156.000

Landschap en ecologie

S

2.1

100.000

100.000

100.000

100.000

Landschapsvisie

I

2.1

50.000

0

0

0

Groen herwinnen/leidraad openbare ruimte

S

2.1

250.000

250.000

250.000

250.000

Groenparticipatie

I

2.1

125.000

125.000

125.000

125.000

GGE circulaire economie

I

1.3

400.000

400.000

0

0

Stadspark/Drafbaan

S

1.1

150.000

150.000

150.000

150.000

Stadspark/Drafbaan

I

1.1

500.000

500.000

500.000

500.000

Volkshuisvestingsfonds duurzaamheid

S

1.3

500.000

500.000

500.000

500.000

Taakstelling SIF

S

1.2

-1.200.000

-200.000

-200.000

-200.000

totaal SIF

 35.089.000

 38.679.000

 36.519.000

 38.283.000

Toelichting tabel
De volgende opgaven voor het SIF zijn toegenomen ten opzichte van 2022:

 1. Het programma Ruimtelijke Economie (RE) krijgt meer financiële ruimte voor planontwikkeling, broedplaatsen en investeringen.
 2. De intensiveringsmiddelen Mobiliteit worden aangevuld om ruimte te maken voor nieuwe projecten, omdat bestaande investeringen in verkeersoplossingen, bijvoorbeeld het stationsgebied, in de komende jaren zwaar op dit programma gaan drukken.
 3. Er worden nieuwe middelen beschikbaar gesteld om de ambities uit de mobiliteitsvisie te kunnen realiseren.
 4. Voor de energietransitie wordt in 2023 en 2024 4 miljoen euro (incidenteel) beschikbaar gesteld. In 2025 volgt een nieuwe afweging op basis van de dan beschikbare middelen uit het klimaatfonds van het rijk.
 5. De wijkvernieuwing krijgt er de komende jaren 7 miljoen bij, aflopend naar 6 miljoen in 2026, waarvan 5 miljoen euro structureel is. Hiermee kunnen meer wijken aangepakt worden dan de huidige 4.
 6. Er worden middelen beschikbaar gesteld voor nieuwe fietsenstallingen aan de randen van het centrum.
 7. Er worden middelen beschikbaar gesteld voor de (co)financiering van bovenwijkse infrastructuur oplopend naar 2 miljoen euro structureel.
 8. Voor beheer en onderhoud van de Hortus biotoop is 500 duizend euro structureel beschikbaar gesteld.
 9. De Martiniplaza staat aan de vooravond van een renovatie/herontwikkeling. Voor de planontwikkeling is 250 duizend euro in 2023, en in latere jaren 500 duizend euro beschikbaar gesteld.
 10. Voor de uitvoeringsagenda Groningen Circulair is 400 duizend euro beschikbaar gesteld.
 11. Voor de verder invulling van de toekomst van Stadspark/drafbaan zijn 150 duizend euro structureel en 500 duizend euro incidenteel beschikbaar gesteld.
 12. Het rijk heeft in 2021 10,5 miljoen euro toegekend voor het Volkshuisvestingsfonds ter verduurzaming van woningen in het noorden van de stad. Voor de verplichte cofinanciering van deze middelen is nu 500 duizend euro structureel beschikbaar gesteld.
 13. Het programma Leefkwaliteit komt uit de startblokken. Om de ambities van het nieuwe college op het gebied van groen, ecologie, landschap en groenparticipatie mogelijk te maken is opgeteld 425 duizend euro beschikbaar gesteld.
 14. De taakstelling van 1,2 miljoen euro kan in 2023 worden opgelost vanuit de vrijval op de beschikbare middelen.

N.B.: We verwachten dat we de herinrichting van de Grote Markt voor een groot deel kunnen betalen uit de bouw- en grondexploitatie Grote Markt Oostzijde/Groninger Forum. Daardoor zou 200 duizend euro (structureel) beschikbaar kunnen komen voor andere doeleinden. Mocht blijken dat dit toch niet mogelijk is, dan vervalt deze in 2020 vastgestelde bezuinigingsoptie.

Een nadere inhoudelijke toelichting op de verschillende onderdelen van het SIF vindt u bij de respectievelijk (deel)programma’s en projecten. Voor de reserve verwijzen we naar hoofdstuk Reserves (begroting 2023).

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 09:01:55 met de export van 11/15/2022 08:45:43