Financiële positie

Emu saldo

Emu saldo

 

T-1

T

T+1

2022

2023

2024

Omschrijving

Volgens realisatie tot en met sept. 2022, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2023

Volgens meerjarenraming in begroting 2023

(Bedragen x 1.000 euro)

1.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-545

7.222

24.330

2.

Mutatie (im)materiële vaste activa

68.119

46.179

30.987

3.

Mutatie voorzieningen

-4.980

-4.082

1.715

4.

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

3.374

33.704

-3.052

5.

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-77.018

-76.743

-1.890

 

Toelichting
Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel. De EMU-systematiek werkt op een andere manier dan het (gemodificeerde) baten- en lastenstelsel dat de gemeenten hanteren. In de EMU-systematiek gaat het namelijk om kasstromen, dat wil zeggen inkomsten en uitgaven. Zo tellen investeringen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten, daarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investeringen in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.

Het begrotingssaldo in baten-/lastentermen bedraagt in 2023 0 euro, maar exclusief de mutaties in de reserves is dit 7,2 miljoen euro positief. Daarnaast nemen onze (im)materiële vaste activa met 46,2 miljoen euro toe en investeren we per saldo 33,7 miljoen euro in onze grondexploitaties. Tot slot zijn er uitgaven van 4,1 miljoen euro die we rechtstreeks ten laste brengen van de voorzieningen. Daarmee komt het EMU-saldo van de gemeente Groningen voor 2023 uit op 76,7 miljoen euro negatief.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 09:01:55 met de export van 11/15/2022 08:45:43