Financiële positie

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Deelprogramma (bedragen x € 1.000)

Incidentele baten

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

Bedrag 2026

Toelichting

03.1 Werk en inkomen

Onttrekking reserve ESF

1.217

434

In 2023 en 2024 worden bedragen uit de reserve onttrokken ten behoeve van inzet personeel, bedrijfsvoering en de basisbaan.

03.1 Werk en inkomen

Onttrekking reserve Werk- en ontwikkelprogramma

2.208

2.208

2.208

In 2023, 2024 en 2025 wordt jaarlijks 2,2 miljoen euro uit de reserve onttrokken. Dit is het budget voor het werk- en ontwikkelprogramma in deze jaren.

03.1 Werk en inkomen

Onttrekking reserve Werk in Zicht

802

425

25

In 2023, 2024 en 2025 worden jaarlijks bedragen uit de reserve ten behoeve van inzet voor Werk in Zicht in deze jaren.

03.2 Onderwijs

Nationaal Programma Onderwijs

1.276

Met het Nationaal Programma Onderwijs is door het Rijk 4,1 miljoen euro beschikbaar gesteld om de achterstanden, als gevolg van corona, in het onderwijs te verkleinen. Deze middelen kunnen in de periode van medio 2021 tot medio 2023 worden ingezet. 1,3 miljoen euro is het bedrag wat nog resteert voor 2023.

03.2 Onderwijs

Egalisatiereserve Instellingen i.v.m. concernaccres: onttrekking t.b.v. VVE-Kansenbeleid

232

284

366

458

Betreft de onttrekking uit de egalisatiereserve die is ontstaan door het niet volledig toevoegen van de van het concern ontvangen indexatie in het betreffende jaar aan het subsidiebudget. Het verschil tussen de aan het subsidiebudget toegevoegde indexatiepercentage en de gemeentelijke compensatie wordt jaarlijks verrekend met deze reserve.

03.3 Welzijn, gezondheid en zorg

Egalisatiereserve Instellingen i.v.m. concernaccres: onttrekking t.b.v. (Wmo in)Vitale wijken

4.332

5.041

6.484

8.063

03.4 Sport en bewegen

Egalisatiereserve Instellingen i.v.m. concernaccres: onttrekking t.b.v. Sportstimulering

160

187

236

291

03.5 Cultuur

Egalisatiereserve Instellingen i.v.m. concernaccres: onttrekking t.b.v. Podiumkunsten Cult.Voorz.

2.639

3.091

3.980

4.951

04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing

Ontrekking reserve claim werkzaamheden zuidelijke ringweg

103

103

In de algemene bestemmingsreserve is een bedrag gereserveerd voor de extra kosten voor kabels en leidingen als gevolg van de verlegging riolering in verband met Aanpak Ring Zuid. Voor de jaren 2023 en 2024 worden deze kosten van 103 duizend euro per jaar gedekt uit deze reserve.

04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing

Saldo financieel perspectief via Algemene Reserve (BGR21)

1.946

Het uitgangspunt bij het opstellen van de begroting is het financiële meerjarenbeeld. Bij het saldo van het meerjarenbeeld houden we vervolgens rekening met de genoemde financiële knelpunten en dekkingsbronnen. Voor 2023 resulteert dit in een tekort van 1,9 miljoen euro en voor 2024 verwachten we een overschot van 5,1 miljoen euro. De tekorten en overschotten verrekenen we met de Algemene Reserve.

04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing

Saldo financieel perspectief via Algemene Reserve (BGR22)

2.883

2.320

Het uitgangspunt bij het opstellen van de begroting is het financiële meerjarenbeeld. Bij het saldo van het meerjarenbeeld houden we vervolgens rekening met de genoemde financiële knelpunten en dekkingsbronnen. Voor 2023 resulteert dit in een tekort van 2,9 miljoen euro, over 2024 is er een tekort van 2,3 miljoen euro en voor 2025 verwachten we een overschot van 6,8 miljoen euro. De tekorten en overschotten verrekenen we met de Algemene Reserve.

04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing

Saldo financieel perspectief via Algemene Reserve (BGR23)

5.308

12.447

6.071

16.177

Het uitgangspunt bij het opstellen van de begroting is het financiële meerjarenbeeld. Bij het saldo van het meerjarenbeeld houden we vervolgens rekening met de genoemde financiële knelpunten en dekkingsbronnen. Voor 2023 resulteert dit in een tekort van 1,3 miljoen euro, voor 2024 is er een overschot van 4,5 miljoen euro, voor 2025 is een overschot van 21,5 miljoen euro en voor 2026 verwachten we een tekort van 15,4 miljoen euro. De tekorten en overschotten verrekenen we met de Algemene Reserve (bedragen zijn het saldo van baten en lasten per jaarschijf).

04.2 College, raad, wijkontwikkeling. en wijkvernieuwing

Strategische eigendommen en verwervingen

2.500

2.500

2.500

2.500

Bij de dekkingsmogelijkheden houden we rekening met een ruil van incidentele met structurele middelen. We spelen incidentele middelen vrij die zijn bestemd voor investeringen door de kapitaallasten structureel te dekken in de begroting.

04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing

Subsidies

1.000

Voor innovatieve doelen en ambities is op veel thema’s EU geld beschikbaar. Op dit moment hebben we onze inzet op het daadwerkelijk schrijven van Europese projecten ad hoc geregeld via de capaciteit van verschillende programma’s. Daarnaast heeft de gemeente Groningen een woondeal met de rijksoverheid gesloten. Zo komen Groningse projecten in aanmerking voor een bijdrage uit een speciaal fonds. Door middel van deze maatregel willen we een team vormen om gestructureerd subsidies binnen te halen en te verantwoorden. Het gaat om 1,0 miljoen euro voor de jaren 2021 t/m 2023.

04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing

Onttrekking ABR

4.363

Besteedbaar rekeningresultaat 2021 wordt ingezet in begroting 2023

04.4 Overhead en ondersteuning organisatie

Opbrengst verkoop pand Peizerweg

1.863

De verkoopopbrengst van het pand aan de Peizerweg wordt aan de reserve kapitaallasten toegevoegd ter dekking van de kapitaallasten nieuwbouw Bornholmstraat.

Divers

Overige incidentele onttrekkingen

127

31

21

10

Betreft: reserve onttrekkingen Co financieringinvestering fonds & onttrekking ABR voor dekking knelpunten

Totaal incidentele baten

32.959

29.071

21.891

32.450

Deelprogramma (bedragen x € 1.000)

Incidentele lasten

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

Toelichting

01.2 Mobiliteit

Stationsgebied SIF, verlaging fasering

-1.000

We stellen voor de algemene bezuiniging op de structurele middelen van het SIF voor het grootste deel in te vullen door het schrappen van de parkeergarage in stationsgebied Zuid. Voor de taakstelling van 1 miljoen euro in 2023 doen we een voorstel in de begroting 2023. 

01.3 Wonen

Toevoeging reserve Eemskanaalzone

600

600

600

126

Er wordt in 2023 t/m 2024 600 duizend euro en in 2025 126 duizend euro in de reserve gestort conform raadsvoorstel Stadshavens, ter vorming van een buffer voor het aandelenkapitaal.

01.3 Wonen

Energietransitie

4.000

4.000

Energietransitie is wereldwijd de meest urgente opgave. Het klimaatakkoord ziet daarbij een rol voor de gemeente om regie te voeren over de transitie van de gebouwde omgeving en de ontwikkeling van hernieuwbare energie. We gaan ervan uit dat we de komende jaren een groot deel van de benodigde middelen voor de energietransitie van het Rijk ontvangen. Hierover is echter nog geen zekerheid. Omdat we de eerstkomende jaren geen vertraging willen oplopen, stellen we 4 miljoen euro voor 2023 en 2024 incidenteel beschikbaar. 

01.3 Wonen

Implementatie omgevingswet

842

We verwachten dat de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking zal treden. De eerste helft van 2023 staat in het teken staan van nazorg, monitoring, bijsturing en doorontwikkeling van het werken met en de Omgevingswet. In de tweede helft van 2023 zullen de taken voor de doorontwikkeling van o.a. werkwijzen, werkprocessen worden overgedragen aan de lijnorganisatie, en zal de projectorganisatie Omgevingswet afgebouwd worden m.u.v. de opbouw van het omgevingsplan. Dit vergt wat meer inspanningen en capaciteit vanuit het project Omgevingswet. Het streven is om in 2023 een (extern) onderzoek naar de structurele financiële effecten van de invoering van de Omgevingswet te (laten) doen. We stellen 842 duizend euro in 2023 incidenteel beschikbaar.

02.1 Kwaliteit leefomgeving

Bestaanszekerheid bieden aan lager inkomens door lager lasten

800

Wij stellen in 2023 0,8 miljoen euro incidenteel beschikbaar voor volledige kwijtschelding van afvalstoffenheffing aan een specifieke doelgroep.

02.2 Veiligheid

Veiligheidsregio Groningen – pensioenvoorziening

1.149

677

De Veiligheidsregio Groningen heeft in de jaarrekening 2019 een voorziening op moeten nemen in verband met FLO-overgangsrecht. Dit heeft geleid tot een negatief eigen vermogen. Op basis van de wet- en regelgeving dient dit eigen vermogen te worden weggewerkt. Er is incidenteel 1,1 miljoen euro beschikbaar in 2023 en 677 duizend euro in 2024.

03.1 Werk en inkomen

Werkpremie

700

Omdat wij parttime werk als een belangrijke eerste stap richting financiële onafhankelijkheid beschouwen, willen we dit extra stimuleren. Hiermee dragen we ook bij aan het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt. Het kabinet is van plan de ruimte om bij te verdienen in de bijstand te vergroten, maar we weten niet hoe dit eruit zal zien. We gaan ervan uit dat vanaf 2024 rijksbeleid ontwikkeld zal zijn met passende financiering. Om in 2023 alvast een start te kunnen maken stellen we 700 duizend euro in 2023 incidenteel beschikbaar.

03.2 Onderwijs

Nationaal Programma Onderwijs

1.276

Met het Nationaal Programma Onderwijs is door het Rijk incidenteel 4,1 miljoen euro beschikbaar gesteld om de achterstanden, als gevolg van corona, in het onderwijs te verkleinen. Deze middelen kunnen in de periode van medio 2021 tot medio 2023 worden ingezet. 1,3 miljoen euro is het bedrag wat nog resteert voor 2023.

03.2 Onderwijs

Egalisatiereserve Instellingen i.v.m. concernaccres: storting t.b.v. VVE-Kansenbeleid

248

340

433

523

Betreft de toevoegingen uit de egalisatiereserve die is ontstaan door het niet volledig toevoegen van de van het concern ontvangen indexatie in het betreffende jaar aan het subsidiebudget. Het verschil tussen de aan het subsidiebudget toegevoegde indexatiepercentage en de gemeentelijke compensatie wordt jaarlijks verrekend met deze reserve.

03.2 Onderwijs

Toevoeging reserve Onderwijshuisvesting: nieuwbouw VMBO

2.145

Om deze reserve op peil te houden wordt de verwachte verkoopopbrengst van het voormalige schoogebouw aan de Travertijnstraat van 2,1 miljoen euro in 2025 aan deze reserve toegevoegd.

03.2 Onderwijs

Toevoeging reserve Onderwijshuisvesting

2.884

2.559

1.366

4.328

Toevoegingen aan deze reserve zijn bedoeld voor het opvangen van risico's en het mogelijk maken van toekomstige investeringen. De hoogte wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

03.3 Welzijn, gezondheid en zorg

Voorinvesteringen Samen

1.250

500

In 2022 tot en met 2024 zijn voorinvesteringen noodzakelijk om SAMEN. mogelijk te maken en uitvoering te geven aan de motie van de gemeenteraad. De voorinvesteringen moeten ervoor zorgen dat WIJ Groningen voor wat betreft de bedrijfsvoering en de omvang en de kwaliteit van het personeel op tijd klaar is om met SAMEN. te starten. Onze inschatting is dat de totale voorinvesteringen voor de periode 2022-2024 circa 4,6 miljoen euro bedragen. Voor 2023 stellen we hiervoor 1,25 miljoen euro en voor 2024 500 duizend euro  beschikbaar.

03.3 Welzijn, gezondheid en zorg

Egalisatiereserve Instellingen i.v.m. concernaccres: storting t.b.v. (Wmo in) Vitale wijken

4.458

6.037

7.635

9.166

Betreft de toevoegingen uit de egalisatiereserve die is ontstaan door het niet volledig toevoegen van de van het concern ontvangen indexatie in het betreffende jaar aan het subsidiebudget. Het verschil tussen de aan het subsidiebudget toegevoegde indexatiepercentage en de gemeentelijke compensatie wordt jaarlijks verrekend met deze reserve.

03.4 Sport en bewegen

Egalisatiereserve Instellingen ivm concernaccres: storting t.b.v. Sportstimulering

170

225

281

335

Betreft de toevoegingen uit de egalisatiereserve die is ontstaan door het niet volledig toevoegen van de van het concern ontvangen indexatie in het betreffende jaar aan het subsidiebudget. Het verschil tussen de aan het subsidiebudget toegevoegde indexatiepercentage en de gemeentelijke compensatie wordt jaarlijks verrekend met deze reserve.

03.5 Cultuur

Egalisatiereserve Instellingen ivm concernaccres: storting t.b.v. Podiumkunsten Cult.Voorz.

2.708

3.679

4.661

5.605

Betreft de toevoegingen uit de egalisatiereserve die is ontstaan door het niet volledig toevoegen van de van het concern ontvangen indexatie in het betreffende jaar aan het subsidiebudget. Het verschil tussen de aan het subsidiebudget toegevoegde indexatiepercentage en de gemeentelijke compensatie wordt jaarlijks verrekend met deze reserve.

03.5 Cultuur

Toevoeging reserve kapitaallasten: t.b.v. Kunstwerf

608

608

608

Er wordt in 2023 t/m 2025 608 duizend euro in de reserve gestort voor de herhuisvesting van Vrijdag.

04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing

Overige toevoegingen AR

783

781

782

780

Betreft diverse kleinere onttrekkingen.

04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing

Transitie outsourcing ICT

2.478

2.626

De procedure voor het outsourcen van onze ICT heeft op 5 juli 2018 geleid tot de selectie voor het definitief gunnen van de opdracht. Uitkomst is dat de businesscase over de totale looptijd van het contract wordt gerealiseerd voor wat betreft de uitbesteding van de generieke ICT. Hier was voorfinanciering voor nodig om met name incidentele transitiekosten in 2019 en 2020 van respectievelijk 9,8 miljoen euro en 260 duizend euro. In de jaren 2021 tot en met 2024 wordt deze voorfinanciering weer ingelost door de structurele besparing op de ICT.

04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing

Aanvulling weerstandsvermogen

8.923

1.848

1.848

1.848

Om het weerstandsvermogen te versterken wordt de AR, als onderdeel van het weerstandsvermogen, de komende jaren  aangevuld.

04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing

Saldo financieel perspectief via Algemene Reserve (BGR21)

5.133

Het uitgangspunt bij het opstellen van de begroting is het financiële meerjarenbeeld. Bij het saldo van het meerjarenbeeld houden we vervolgens rekening met de genoemde financiële knelpunten en dekkingsbronnen. Voor 2023 resulteert dit in een tekort van 1,9 miljoen euro en voor 2024 verwachten we een overschot van 5,1 miljoen euro. De tekorten en overschotten verrekenen we met de Algemene Reserve.

04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing

Saldo financieel perspectief via Algemene Reserve (BGR22)

6.789

Het uitgangspunt bij het opstellen van de begroting is het financiële meerjarenbeeld. Bij het saldo van het meerjarenbeeld houden we vervolgens rekening met de genoemde financiële knelpunten en dekkingsbronnen. Voor 2023 resulteert dit in een tekort van 2,9 miljoen euro, over 2024 is er een tekort van 2,3 miljoen euro en voor 2025 verwachten we een overschot van 6,8 miljoen euro. De tekorten en overschotten verrekenen we met de Algemene Reserve.

04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing

Saldo financieel perspectief via Algemene Reserve (BGR23)

4.034

16.900

27.568

824

Het uitgangspunt bij het opstellen van de begroting is het financiële meerjarenbeeld. Bij het saldo van het meerjarenbeeld houden we vervolgens rekening met de genoemde financiële knelpunten en dekkingsbronnen. Voor 2023 resulteert dit in een tekort van 1,3 miljoen euro, voor 2024 is er een overschot van 4,5 miljoen euro, voor 2025 is een overschot van 21,5 miljoen euro en voor 2026 verwachten we een tekort van 15,4 miljoen euro. De tekorten en overschotten verrekenen we met de Algemene Reserve (bedragen zijn het saldo van baten en lasten per jaarschijf).

04.2 College, raad, wijkontwikkelinge en wijkvernieuwing

Toevoeging ABR

791

752

752

755

Dit betreft diverse maatregelen in het kader van de versterking dienstverlening op basis van de decembercirculaire 2021.

04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing

Rekeningresultaat 2022

-5.000

We verwachten een positief rekeningresultaat 2022. Hiervan zetten we 5 miljoen euro in ter dekking van de begroting 2023.

04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing

Energiebesparing eerst

1.000

We stellen in 2023 1 miljoen euro incidenteel beschikbaar voor inzet van extra middelen voor energiebesparing.

04.4 Overhead en ondersteuning organisatie

Outsourcing ICT: Kosten nieuwe aanbesteding outsourcing

1.000

500

Overwogen wordt om vanaf 2022 extern belegde IT-taken die nu een adequate innovatie, ontwikkeling en informatieveiligheid bemoeilijken weer van de leverancier over te nemen. De ontwikkelingen in de markt, bijgestelde de opgedane ervaringen en daarbij gevraagde externe oordelen kunnen dan leiden tot een herijkte strategie ten aanzien van de outsourcing voor de korte en langere termijn. De opgave heeft betrekking op hogere kosten door het overnemen van IT-taken van de leverancier  en hogere kosten bij de reguliere dienstverlening na de aanbesteding. We stellen hiervoor 2 miljoen euro vanaf 2024 en 1 miljoen euro incidenteel in 2024 en 500 duizend euro incidenteel in 2025 beschikbaar. 

04.4 Overhead en ondersteuning organisatie

Toevoeging reserve kapitaallasten: t.b.v. Nieuwbouw Iederz

1.863

Om toekomstige kapitaallasten te kunnen dekken wordt in 2023 de verwachte verkoopopbrengst van het pand aan de Peizerweg aan deze reserve toegevoegd ten behoeve van de nieuwbouw voor Iederz.

Divers

Overige incidentele toevoegingen

460

110

-111

Betreft: reserve toevoegingen SIF en kapitaallasten

Totaal incidentele lasten

36.025

48.375

55.857

24.290

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 09:01:55 met de export van 11/15/2022 08:45:43